Tise’ interessenter og hvilken påvirkning de har

I arbeidet med eksamensoppgaven i Sosial Kommunikasjon har jeg og min eksamensgruppe valgt å fokusere om Tise. Som del av besvarelsen skal det leveres en interessentalanlyse. Jeg har derfor sett nærmere på hvem som er interessentene til Tise. 

Til å begynne med er det vesentlig å ha kontroll på hva en interessent er. En vanlig definisjon av interessent er en person, institusjon, eller organisasjon som blir påvirket eller har påvirkningskraft på prosjektet. Interessentene deles som regel inn i primær- sekundær og kjerneinteressenter. I Tise’ tilfelle har vi kommet til at de mest sentrale interessentene er forbrukere, eiere og ansatte, media, konkurrenter, og FNs bærekraftsmål. Disse interessentene har vi valgt å dele inn i primær- sekundær- og kjerneinteressenter slik:

I kjernen finner vi de interessentene som er med på å fatte beslutninger for prosjektet.

Primære interessenter er de interessentene som er med på å påvirke prosjektet.

Sekundære interessenten omfatter de interessenter som prosjektet skal kommuniseres til.

I hvilken grad påvirkes Tise av sine interessenter?

Det kommer tydelig fra Tise’ forretningsmodell at FNs bærekraftsmål har stor innflytelse på prosjektet, og Tise kommuniserer selv at de har valgt å vektlegge visse bærekraftsmål i sin virksomhet. Det er dermed nærliggende å tenke at FNs bærekraftsmål både har stor interesse i prosjektet, i tillegg til å ha stor innflytelse på prosjektet. Grad av interesse og innflytelse varierer selvsagt fra interessent til interessent. For å kartlegge dette mer nøyaktig, vil det derfor være nyttig å plassere de ulike interessentene i en interessentmatrise:

Konkurrentene til Tise, deriblant Finn.no, kan tenkes å ha en begrenset innflytelse og heller ikke så stor interesse i prosjektet. Interessenter i dette sjiktet krever som regel minimal innsats. Media og forbrukere kan derimot plasseres med stor interesse for prosjektet, men med en ikke fullt så stor grad av innflytelse. Her vil det være hensiktsmessig å holde interessentene informert og tilfredsstilt for å minske risikoen for opposisjon til prosjektet. 

Å kartlegge organisasjonens interessenter og se nærmere på hvilken grad av inflytelse de har, vil være en verdifult verktøy i arbeidet med å videreutvikle merkevaren og utarbeide tydeligere strategier for å best mulig skape engasjement og tillit hos ens interessenter.

Kilder: https://prosperastiftelsen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *